ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์


1. ข้อตกลง


โดยการเข้าเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับคำเหล่านี้คุณจะถูก ห้ามมิให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และการบังคับใช้ กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

2. สิทธิ์การใช้งาน


2.1 อนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดสำเนาของวัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)ในเว็บไซต์ของ East innovation สำหรับการดูส่วนบุคคลชั่วคราว, ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หรือได้รับอนุญาตจาก East innovation ซึ่งมีใบอนุญาตปกป้องสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ
2.1.1 แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
2.1.2 ใช้วัสดุเพื่อการค้าใดๆ หรือเพื่อการแสดงผลต่อสาธารณะชนใดๆ(เพื่อการค้าหรือไม่ใชเพื่อ่การค้า)
2.1.3 พยายามที่จะ decompile หรือย้อนกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ East innovation ใดๆ
2.1.4 ลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินอื่นๆจากวัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์) หรือ
2.1.5 วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)มีการถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นหรือ"แสดง"วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

2.2 การอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย East innovation ที่เวลาใดๆ เมื่อมีการยกเลิกคุณจะต้องทำลายวัสดุดาวน์โหลดใดๆ ในความครอบครองของคุณไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. คำสงวนสิทธิ์


วัสดุในเว็บไซต์ของ East innovation มีให้ตามเงื่อนไขของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ

4. ข้อจำกัด


ในกรณีที่ไม่มี East innovation หรือ ซัพพลายเออร์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ(แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจาการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุ(ข้อมูลหรือซอฟแวร์)ในอินเทอร์เน็ตของ East innovation ความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกัน โดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่สืบเนื่องมาเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและข้อผิดพลาด


วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ East innovation อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ.East innovation ไม่รับประกันว่าวัสดุใดๆของในเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือปัจจุบัน East innovation อาจจะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า East innovation จะมุ่งมั่นในการปรับปรุงวัสดุใดๆอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

6. ลิ้งค์


East innovation ได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับทาง East innovation ถ้ามีการเชื่อมโยงใดๆที่ไม่ได้เกิดจาก East innovation ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าว รวมลิงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับรองด้วยเว็บไซต์ของ East innovation การใช้เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7. ข้อตกลงของการปรับเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์


East innovation สามารถแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นที่ใช้อยู่แล้วในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ


การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ East innovation ใดๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย

ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์